Anders Heltzen har utarbeidet og publisert diverse artikler. Her er 3 av dem:

 

1. Bruk av presplittmetoden i norske steinbrudd. Utarbeidet sammen med Thor Nilsen, 1971, 3 sider. 

Den såkalte presplitting er en av de betydeligste fremskritt som er gjort for å kunne skåne fjellet som ligger til siden for sprengningsobjektet.  Mange vellykkede presplitter vil man idag finne i skjæringer på våre nye veier og langs vegger på utsprengte byggegroper. Presplitteffekten forklares ved at berget mellom hullene utsettes for strekkpåkjenninger av en slik størrelsesorden at strekkstyrken overskrides.  Effekten kommer best til sin rett ved sprengning i homogent berg.  I særlig oppsprukket og forvitret berg er det vanskelig å oppnå ordentlig presplittvirkning.

 

2. Sprøytebetong på sprakefjell. 1978, 8 sider 

Sprøytebetong har med fordel vært brukt til sikring mot sprakefjell både alene og i kombinasjon med bolter og også med armerings nett. Sprøytebetong har vært effektiv sikring selv i fersk tilstand.  Målinger i sprøytebetongsjikt viser at det opptrer bare ubetydelige spenninger i betongen, mens berget innenfor kan ha meget høye spenninger. Det synes som om oppsprekningen bak sprøytebetongen foregår uavhengig av betongsjiktet.  Denne spenningsavlastningen fører til at de maksimale spenninger med tiden flytter seg innover i berget. Det er hittil ikke observert oppsprekking i sprøytebetongsjiktet.

Heftfasthetsundersøkelser viser relativt dårlig heft i tunnelhvelvet - p. g. a. sterk tendens til avskalling av innenfor liggende fjell. Det er ennå ikke slutt på deformasjoner av tunnelprofilet. Det synes som om retningen til største hovedspenning halverer vinkelen mellom de dominerende steiltstående sprekkeretninger.

 

3. Shotcrete – An effective resource against rock fall in spalling rock. 1979, 4 sider.

Shotcrete has been used in a 7m2 tunnel as protection against rock falls from spalling rock. The spalling effect is caused by high remanent stresses in a granitic intrusive of Permian age. Measurements show high stress values in the rock. s1 = 919 kp/cm2 is the maximum registration near the contour of the tunnel. In the shotcrete the registrations of s1 are from 0 to 11 kp/cm2. These facts prove that no transformation of forces from the rock to the shotcrete takes place. 

 

Heltzen har gitt følgende presentasjoner på konferansen Fjellsprengningsteknikk / Bergmekanikk / Geoteknikk:

- Orientering om presplitt. 1963, nr. 20.

- Presplitting som undersøkelse av sprengbarhet. 1964, nr. 13.

- Erfaringer fra presplittforsøk. 1965, nr. 17.

- Måling av belastningsøkning på fjellbolter ved hjelp av spenningsoptikk. 1966, nr. 21.

- Forsøk med kvartærgeologisk klassifisering av bergarter. 1971, nr. 28.

- Nye sprengstoffer på ammoniumnitrat-olje-basis. 1973, nr. 3.

- Tunneldrift i Oslofeltets eruptiver - ingeniørgeologiske og bergmekaniske erfaringer. 1974, nr. 21.

- Videreføring av informasjon. 1978, nr. 1.

- Sprøytebetong på sprakefjell. 1978, 21.

- Renseanlegg: Fjell- kontra damanlegg. 1981, 19 (sammen med I. Dalen).

- Bergtrykksproblemer ved Sildvikanlegget. 1981, nr. 29 (sammen med T. Dahle).

- ANFO - polystyrenkuleblandinger -Erfaringer fra bruk i tunneler og dagbrudd. 1985, nr. 8.

Historisk kvarter. Fjellsprengningskonferansen 30 år. Tilbakeblikk. 1993, nr. 9.