A. Kurs og seminarer

  • Stabilitetssikring av vegtunneler. NIF-kurs:  Vegtunneler - planlegging, bygging, vedlikehold, Gol 1979.
  • Erfaringer fra injeksjonsarbeider i de to undersjøiske tunnelprosjekter:  Vardø-tunnelen og Kårstø-tunnelene. NIF-kurs: Injeksjon av fjell, Gol 1983.
  • Geologi og grunnforhold for undersjøiske felttunneler i Nordsjøen.  NIF-møte, Stavanger 1985.
  • Tetting av vannlekkasjer i undersjøiske tunneler. NIF-kurs: Tetting av bergmasser, Trondheim 1987.
  • Standardens innhold og bruk til ingeniørgeologisk prosjektering.  Geoteknisk prosjektering NS 3480. Kursdagene NTH 1988.
  • Undersjøiske tunneler. Forundersøkelser og funksjonskrav, aktuelle tettestrategier. NIF-kurs: Tetting av tunneler, bergrom og byggegroper, 1990.
  • Arbeidssikring - når skal man bruke hva, og hvilket omfang?  NIF-kurs: Sprengning av tunneler og bergrom, 1992.
  • Muligheter og begrensninger for anvendelse av sprøytebetong til fjellsikring. NIF-kurs: Sprøytebetong, 1992.
  • En kort innføring i ingeniørgeologi.  Kurs i fjell-lære for Selmer ASA, 1997.
  • Klassifikasjon – Forhold som påvirker stabilitet og valg av sikring. Hvordan unngå utilsiktede hendelser. EVU kurs Ingeniørgeologi for bygge- og anleggsledere i underjordsarbeider. EVU kurs i 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012.

 

B. Artikler og publikasjoner

Diplom 1967: En undersøkelse av et montmorillonittmateriales svelling som funksjon av pakking og montmorillonittinnhold. Bygningsingeniøravdelingen NTH, 84 sider