Klassifisering av en del av egenskapene til bergarter, oppsprekning grunnvann etc. er sammenstilt i en tabell inndelt i parametre for bergarter, bergmasser og berggrunn.

Allerede tidlig i utviklingen av fagfeltene ingeniørgeologi og bergteknikk ble det i flere land presentert klassifisering av ulike parametre. De fleste av disse gikk på klassifisering av bergarter, slike som trykkfasthet og E-modul for bergarter. Dessuten ble det presentert inndeling av en del andre enkeltparametere, bl.a. svelleevne, sprekkeavstand, og oppsprekningsgrad.

I midten av 1970-årene kom så flere klassifikasjonssystemer for berg (bergmasser utsatt for grunnvann og bergspenninger) som omfattet input av mange viktige parametre i berggrunnen. De to viktigste systemene var RMR (Rock Mass Rating, ofte også benevnt Geomechanics-systemet) og Q-systemet. Senere er flere andre systemer blitt presentert.

Her er det litt informasjon om Q-systemet. En nærmere orientering om parametrene i Q-systemet og hvordan de kan finnes ut fra observasjoner er publisert av NGI.

Videre er det vist en del referanser på Q-systemet.

I 1990-årene ble både GSI systemet og RMi systemet lansert, begge for angivelse av bergmassers kvalitet, styrke. RMi som gir en omtrentlig verdi bergmassers (trykk-)fasthet, er videreutviklet ved å inkludere spenninger og vann for bestemmelse av blant annet sikring i bergrom.

Mere stoff her finnes på www.rockmass.net

Mange estimerer verdier i Q-systemet ut fra verdier i RMR-systemet (eller omvendt). Her kan du se at dette kan føre til feil/store unøyaktigheter.

De tre klassifikasjonssystemene RMR, Q og RMi inneholder mange av de samme inngangsparametrene og de kan derfor kombineres slik det er vist i et regneark, der verdiene dvs. bergkvaliteten enkelt beregnes i de ulike systemene. I tillegg er det en del annen faglig informasjon i regnearket. RockMass har utarbeidet et skjema som kan brukes til registrering av observasjoner i terrengoverflaten og i tunneler. Dette er tilpasset et eget regneark der verdiene i Q, RMR og RMi systemen regnes ut. Et viktig forhold her er dokumentasjon av ekstrapoleringer fra observasjon på terrengoverflaten til tunnelnivå.